ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เดือน มกราคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน เมษายน 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน กรกฏาคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน
เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน