ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 

 


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 

 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546