ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริหาร

นายรักชาติ ข้างแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : khangkaew@tungnui49.ac.th
โทรศัพท์ : 074797080